Adatvédelmi nyilatkozat

 

A www.mullerautowebshop.hu kijelenti, hogy minden személyes adatot véd és titkosan kezel. A hatályos adatvédelmi jogszabályok (így az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseit betartja, valamint tiszteletben tartja az Ön magánéletét. 

Regisztrációjával Ön a valós kereskedelmi partnerséget segíti elő, melynek során Önnek a megrendelt termékeink megvásárlása, cégünknek pedig az Ön színvonalas kiszolgálása a célja.

A regisztrációban megadott személyes információk harmadik fél részére soha, semmilyen körülmények között nem kerülnek kiadásra. 

Tájékoztatjuk, hogy az oldalon való regisztráció és adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. 

A hírlevelet nem küldünk , de bármikor lemondható a "mullerautowebshop@gmail.com" e-mail címen.

 2018 május 25-én életbe lépő új GDPR szabályozás számnunkra is fontos!

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat    Az adatkezelés célja
Felhasználói név    Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. 
Jelszó    A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév, cégnév    A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím    Kapcsolattartás.
Telefonszám    Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím    A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név, cím, telefonszám    A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja    Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím    Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

3.    Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

5.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
-    postai úton a 1149 Budapest, Bosnyák tér 3. címen,
-    e-mail útján a mullerautowebshop@gmail.com e-mail címen, 
-    telefonon a +36 1 343 0153 számon.

7.    Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

Telefon: +36 20 433 26 18 | +49 172 312 59 86 | E-mail: info@prestaweb.space


8.    Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tihanyi- Tóth Viktor ev. kijelenti, hogy minden személyes adatot véd és titkosan kezel. A hatályos adatvédelmi jogszabályok (így az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseit betartja, valamint tiszteletben tartja a Te magánéletedet.